opc_loader

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Toko Kennemerland zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Toko Kennemerland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Toko Kennemerland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten


2.1 Alle aanbiedingen van Toko Kennemerland zijn vrijblijvend en Toko Kennemerland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Toko Kennemerland. Toko Kennemerland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Toko Kennemerland dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient  vooraf te geschieden of contact  bij ophalen of door ons vervoer geleverd zonder korting of compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of contant bij ontvangst indien Toko Kennemerland bezort. (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Toko Kennemerland.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is bedrijfsnaam gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Toko Kennemerland.

Artikel 4. Levering


4.1 De door Toko Kennemerland opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Toko Kennemerland verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Toko Kennemerland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 bedrijfsnaam garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren
 

7.1 Controle bij aflevering De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op gebreken en of het aan de overeenkomst beantwoord. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen, dient de klant binnen 5 werkdagen na aflevering, schriftelijk Toko Kennemerlandl op de hoogte te stellen van de constatering.

7.2 Restitutie Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beatwoorden, zal Toko Kennemerland de klant het factuurbedrag terug betalen, na het retour en in goede staat terug ontvangen van het artikel.

7.3 Bedenktijd

Als klant heeft u recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Toko Kennemerland te retourneren. Retourzendigen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Indien de klant gebruik maakt van het recht op de bedenktijd, zal Toko Kennemerland zodra het product is ontvangen of de klant kan aantonen dat het product is verzonden, zorg dragen voor een terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant betaalde bedrag met uitzondering van de verzendkosten. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor de rekening van de klant.

Mocht u een artikel willen ruilen/retourneren dan dient u de volgende stappen te nemen.
– Vul het retourformulier in en vermeld eventueel de reden waarom het product retour gaat.
– Verzend deze samen met het artikel naar onze klantenservice.

7.4 Voorwaaden bij het ruilen/retourneren van een artikel
– De melding van de retourgoederen moet u uiterlijk 3 dagen na verzending schriftelijk of via de email bij ons melden.
– Het retourformulier dient volledig en juist te zijn ingevuld.
– Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren worden geweigerd.
– ruilen van een artikel(en) mag slecht 1 keer per bestelling
– Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan dan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij bij de klant in rekening.
– Verzend- en Rembourskosten worden niet vergoed.

7.5 Artikelen die niet retour kunnen
– Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
– Artikelen die gebruikt zijn
– Etenswaren met een beperkte houdbaarheid
– Diepvriesproducten

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Toko Kennemerland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Toko Kennemerland de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Garantie


9.1 Indien Toko Kennemerland producten aan de afnemer levert, is Toko Kennemerland nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Toko Kennemerland ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Toko Kennemerland na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Toko Kennemerland in behandeling te worden genomen.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie


10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Toko Kennemerland, dan wel tussen Toko Kennemerland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Toko Kennemerland, is Toko Kennemerland niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Toko Kennemerland.

Artikel 11. Overmacht


11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Toko Kennemerland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Toko Kennemerland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Toko Kennemerland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen


12.1 Indien u aan Toko Kennemerland schriftelijk opgave doet van een adres, is Toko Kennemerland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Toko Kennemerland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Toko Kennemerland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Toko Kennemerland deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Toko Kennemerland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Toko Kennemerland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Toko Kennemerland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.